Cykle Saturna i Plutona

Astrologia dla zaawansowanych

Magdalena Krukowska

Z racji ostatniej kwadratury między Plutonem i Saturnem, jaką obserwujemy na niebie, przypominamy tekst Magdaleny Krukowskiej z 2006 roku, która na ten temat pisała:

Aspekty Saturna z Plutonem w tranzytach wykazują ciekawy związek ze znaczącymi wydarzeniami w Polsce i na świecie. Obecnie przeżywamy krótkotrwały aplikacyjny trygon tych planet. Aspekt ten uściśli się po retrogradacji w sierpniu 2007 r. (dokładny aspekt – 6 sierpnia). Czyżby miał nastąpić wtedy jakiś ważny przełom? Zanim się o tym przekonamy, przyjrzyjmy się symbolice tych planet i zdarzeniom, jakie łączyły się z ich dotychczasowymi aspektami.

Pluton i Saturn

Na początek rozważmy symbolikę obu wspomnianych planet. Da nam to wyraźniejszy obraz typu wydarzeń, jakie zachodzą przy ich wzajemnych oddziaływaniach.

Pluton odpowiada sile powodującej nieuchronne zmiany prowadzące do przemijania starego porządku i pojawiania się nowego. Zmusza nas do wyjścia poza bezpieczne granice, poza to, co znane i wypróbowane, poza dotychczasowe doświadczenia. Występuje przy tym bardzo charakterystyczna sekwencja zdarzeń. Po okresie stabilizacji następuje degeneracja i przemijanie. Przy tym walka ze zmianami nie ma z reguły sensu, gdyż starając się zachować status quo szybko przekonujemy się, że walczymy z czymś nieubłaganym i nieuchronnym. Im większy stawiamy opór, tym bardziej siła ta staje się bezlitosna, a zmiany wymykają się spod naszej kontroli. Następnie tempo przemian zwalnia, a sprawy przyjmują zupełnie inny obrót; wyłania się nowy obraz rzeczywistości. Można odnieść wrażenie, że im łatwiej i szybciej pozbywamy się starego i godzimy z jego odejściem, tym prędzej pojawia się nowe. Wskutek przemian tracimy z reguły to, co jest już przestarzałe, nieaktualne i nie ma racji bytu (nawet jeśli sami jesteśmy innego zdania), natomiast pozostaje to, co naprawdę trwałe.

Saturn natomiast jest zazwyczaj postrzegany jako siła przeciwstawiająca się zmianom, sztywna i konserwatywna. Oznacza też wszystko to, co łączymy ze strukturą, prawem i porządkiem – nie tym ustanowionym przez ludzi (domena Jowisza), lecz z prawem mechanicznym, porządkiem świata fizycznego, z regułami, którym człowniek podlega wskutek samego faktu życia w rzeczywistości materialnej. Nieraz utożsamiano Saturna z pojęciem losu i przeznaczenia. Jest to także szczególna potrzeba bezpieczeństwa; wskazuje na sferę, w której ta potrzeba jest najsilniejsza, a jednocześnie nad którą trzeba najbardziej pracować, by to bezpieczeństwo osiagnąć. Według Roberta Handa, Saturn wywołuje zmiany – ale takie, które prowadzą do zmniejszania, ograniczania, twardnienia i krystalizacji.

Gdy podczas wzajemnego aspektu tych planet ich siły zostają połączone, wielka metamorfoza reprezentowana przez Plutona łączy się w sposób harmonijny lub dysharmonijny – w zależności od aspektu – z saturnicznym porządkiem. Może się to przejawiać na dwa sposoby. Po pierwsze, zachodzi potrzeba radykalnej przemiany tego co tradycyjne, ustalone i przewidywalne. Po drugie, nasza swoboda, możliwość wyboru lub zasoby materialne zostają radykalnie ograniczone – i tu zachodzi zjawisko nazywane przez Handa “shrinking transformation” (kurcząca/zmniejszająca transformacja). Poniżej omawiamy pokrótce, w jaki sposób te zmiany przejawiały się na świecie podczas znaczących wydarzeń ostatniego stulecia.

Aspekty Saturna i Plutona w XX wieku

W tekstach źródłowych najwięcej uwagi poświęca się aspektom tzw. twardym, będącym wielokrotnością 90 stopni, gdyż wskazują one na wyraźnie odczuwalne trudności. W niemal każdym przypadku można zaobserwować jakąs formę kryzysu, ograniczenia narzucanego ludności, drastycznego pogorszenia warunków życia, prowadzącego do konfliktów i zamieszek, a w konsekwencji do znacznych przemian sytuacji politycznej i/lub społecznej.

 W czasie koniunkcji od października 1914 do maja 1915 r. przede wszystkim obserwujemy początek I wojny światowej (sierpień 1914, gdy Mars utworzył kwadraturę zarówno do Saturna, jak i Plutona). Nastąpił koniec politycznego porządku panującego przed wojną, przemiany prowadzące do upadku bądź rozpadu państw istniejących przez stulecia i pojawienia się nowych – a także do odzyskania niepodległości przez Polskę. Kwadratura w październiku 1922 nie doprowadziła do większego konfliktu zbrojnego, lecz zaistniał przejściowy kryzys ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych, inflacja w Niemczech, bezrobocie i zadłużenie we Włoszech, które doprowadziło do rozpowszechnienia faszyzmu i przejęcia władzy przez Mussoliniego. Tu mamy wyraźny przykład zmian prowadzących do saturnicznych ograniczeń, objawiających się jako spadek poziomu życia i statusu materialnego ludności. W 1931 r. zaistniała opozycja – był to początek wielkiego kryzysu ekonomicznego, jeden z czynników, który doprowadził do triumfu Adolfa Hitlera w Niemczech. W czasie wybuchu II wojny światowej Saturn był zaledwie o kilka minut od dokładnego kwadratu z Plutonem; po retrogradacji aspekt uściślił się w marcu 1940 r. Kolejne dysharmonijne aspekty (sierpień 1947, grudzień 1955-październik 1956, kwiecień 1965-luty 1966) nie łączyły się z konfliktami zbrojnymi, lecz trwała tzw. zimna wojna i obecny był element kryzysu ekonomicznego i/lub zamieszek na tle rasowym.

Saturn i Pluton a przemiany ustrojowe w Polsce

Widać też znaczącą korelację aspektów Saturn-Pluton z wydarzeniami w Polsce. Podczas koniunkcji w 1982 r. trwał stan wojenny, który łączył się ze znacznym ograniczeniem praw obywatelskich i katastrofalną sytuacją ekonomiczną. Rozwiązano związki zawodowe, zdelegalizowano niektóre organizacje społeczne, zmilitaryzowano gospodarkę, obywatelom zakazano zmiany miejsca pobytu bez zezwolenia władz, wprowadzono godzinę milicyjną i kontrolę łączności telefonicznej. Już od dłuższego czasu w sklepach brakowało wielu podstawowych produktów, a znaczna ich część podlegała reglamentacji (system kartkowy). Mamy tu idealny przykład narzuconego siłą przeobrażenia (Pluton) prowadzacego do drastycznych ograniczeń (Saturn).

Wielu autorów pomija aspekty harmonijne, gdyż związane z nimi wydarzenia nie są z reguły aż tak zauważalne. Jednak należy zwrócić uwagę na działanie sekstylu między Saturnem a Plutonem, trwającego z przerwami od kwietnia 1989 do stycznia 1990 (3 przejścia). Pamiętamy, że właśnie wtedy zaszła w Polsce transformacja ustrojowa. W kwietniu zakończyły się obrady Okrągłego Stołu, a w czerwcu odbyły się pierwsze wolne wybory do Sejmu, zakńczone ogromnym sukcesem Solidarności. Wybory te były przełomowym momentem, który zadecydował o późniejszej zmianie ustroju. Przemiany te rozegrały się w sposób bezkrwawy, bez interwencji zbrojnej, zgodnie z harmonijną naturą sekstylu. Wyraźnie widoczny jest przy tym element nieuchronnej przemiany istniejącego systemu (Pluton), ograniczenie władzy partii rządzącej i konieczność ustępstw z jej strony (Saturn). Aspekt ten był tym bardziej znaczący, że brały w nim udział także Uran i Neptun; Saturn w tym czasie, choć nie jednocześnie, tworzył z nimi koniunkcje.Być może sam sekstyl nie dałby aż tak ważnych wydarzeń, a przejście Saturna przez Urana (dążenia wolnościowe) odegrało tu nawet większą rolę – niemniej jednak udział Plutona był bardzo istotnym czynnikiem wzmacniającym.

Atak na WTC

Chyba najbardziej spektakularną manifestacją aspektu Saturn-Pluton w ciągu ostatnich lat był atak na WTC 11 września 2001 r., który nastąpił podczas opozycji tych planet.

Zacznijmy może od omówienia samego aspektu opozycyjnego. Jest to maksymalna możliwa polaryzacja energii dwóch planet. Starożytni astrolodzy mówili tu o aspekcie “całkowitej wrogości” i uważali opozycję za najgorszy ze wszystkich aspektów. Dziś interpretujemy ją inaczej – jako aspekt trudny, przynoszący wyzwania, lecz nie zawsze i nie do końca “zły”. Czasami symbolikę opozycji utożsamia się też z naturą osi ascendent-descendent. Dom 7 w tradycyjnej interpretacji oznacza “otwartych wrogów”, ale też i partnerstwo, dopełnienie, ludzi o cechach przeciwstawnych do naszych, które w jakiś sposób uzupełniają to, czego nam samym brakuje. Podobne znaczenia mozna także znaleźć w opozycji, choć bardziej w synastrii niż prognozach. Aspekt opozycyjny w tranzycie oznaczałby tu otwarty konflikt, ustawienie się dwóch walczących stron naprzeciw siebie.

W przypadku Saturna i Plutona, mamy bezpieczeństwo i konserwatyzm, to co znane i ustalone, w konfrontacji z nieubłaganą przemianą stanu rzeczy, po ktorej nic już nie będzie takie samo. Saturniczny porządek jest testowany do ostatnich granic, przez co działanie Plutona jest odbierane jako zagrożenie dla tego, co znane. Może się to manifestować jako przemoc i/lub konflikt (także zbrojny), zwłaszcza w sytuacji, gdy plutoniczna siła napotyka na opór i nie ma innej drogi ujścia.

Jak objawiło się to w 2001 roku? Konflikty rozgrywały się w kilku miejscach na Ziemi – starcia na Bałkanach, walki między Izraelem a Palestyną, liczne demonstracje antyglobalistów, a przede wszystkim ataki terrorystyczne organizowane lub popierane przez afgańskich talibów. Na kilka miesięcy przed samym atakiem, w artykule z czerwca 2001 r. zatytułowanym “A Crisis of Power: Saturn and Pluto Face Off” Robert Hand przewidywał, że konflikt na Środkowym Wschodzie może jeszcze długo potrwać, choć nie było wiadomo, jak będzie poważny. Próbował określić prawdopodobieństwo wojny, stosując horoskopy ingresów Słońca w znaki kardynalne. Horoskopy wskazywaly raczej na recesję ekonomiczną i niepokój w rządzie niż na konkretną wojnę. Najbardziej “wojowniczy” horoskop (z Marsem w wyniesieniu jako władcą domu I) przypadał na ingres Słońca do Wagi (22 września) czyli bardzo blisko słynnej daty (!).

Pierwsza ścisła opozycja nastąpiła 6 sierpnia 2001, następna 2 listopada 2001, a ostatnie przejście było 26 maja 2002 r. N. C. Syminghton zbadał, w jaki sposób owa opozycja odnosiła się do horoskopu Stanów Zjednoczonych. Tranzyty wykazują przejście Plutona przez ascendent USA oraz opozycję Saturna do obu tych punktów. Ascendent w horoskopie państwa (podobnie jak w horoskopie osoby) wskazuje na sposób postrzegania przez innych, na wizerunek przedstawiany światu. Ascendent w Strzelcu oznacza optymizm i wiarę w siebie. Jedno i drugie zostało w poważny sposób zachwiane. Działanie Saturna i Plutona podważyło poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, wykazało, że nigdy nie wiadomo, kiedy może nadejść zagrożenie i że bezpieczeństwo, które wiele osób przyjmowało za pewnik, w rzeczywistości jest iluzją. Pozycja Plutona w Strzelcu wskazuje na siłę pochodzącą z obcych krajów, Saturn w 7 domu na nieustępliwych wrogów.

Jednakże Syminghton dalej podkreśla, że tego rodzaju tragedia i strata pozostawia miejsce dla pojawienia się nowego, zastępującego to, co minione. Proces odbudowy może prowadzić do stworzenia czegoś naprawdę trwałego, stałego i pewnego, oddzielenia prawdy od pozorów, wyłowienia sedna spośród tego, co mniej istotne. Rolą Saturna jest tu także nakierowanie plutonicznej siły, by działała produktywnie, a nie prowadziła do reakcji wynikających z lęku, poczucia krzywdy czy chęci zemsty.

Zakończenie 

Przed nami trygon Saturna i Plutona. Trygon to aspekt harmonijny, łagodzący i ułatwiający, więc z pewnością wydarzenia nie będą tak burzliwe jak pięć lat temu. Z pewnością musimy się liczyć ze zmianami, przeobrażeniami, które na początku wywołają niepokój, przyniosą trudności i zapewne zmuszą nas do jakiegoś rodzaju ograniczeń czy ustępstw. Działanie to dotknie szczególnie osoby, kraje i instytucje, w których radiksach Saturn i Pluton będą aspektowały istotne punkty. Jednak jeśli zareagujemy na te zmiany w sposób odpowiedzialny i nie będziemy się przeciw nim buntować (co wobec siły Plutona i tak nie ma specjalnego sensu), mamy szansę zapoczątkować coś nowego i pozytywnego. W jaki sposób i w jakich dziedzinach życia to się przejawi – dowiemy się za kilka miesięcy.

Magdalena Krukowska 29 grudnia 2006

Materiały źródłowe

1. Robert Hand: http://www.mountainastrologer.com/standards/editor's%20choice/articles/sat_pluto/sat_pluto.html

2. http://www.thefutureminders.com/astrology-horoscope-channel/World-Trade-Center/astrology-Saturn-Pluto.htm

3. http://www.stariq.com/Main/Articles/P0003039.HTM

4. http://www.astrologycom.com/saturnpluto.html